Informacja nt. ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

We wtorek 11 sierpnia br. weszła w  życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Planowany budżet po 120 milionów złotych rocznie (lata 2020 -2029) na wsparcie firm mających trudności  finansowe.

Do końca 2021 roku środki te będą mogły zostać powiększone o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich:

1) ratowanie,

2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,

3) restrukturyzację.

Beneficjenci pomocy określonej w ustawie są przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją.

Wsparcie obejmie zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację.

Co do zasady będą to pożyczki. Będzie ich udzielać Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania pomocy opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01).

Przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Wysokość krótkookresowych pożyczek (na ratowanie w chwili stwierdzenia trudności finansowych) udzielanych na sześć miesięcy będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć okres spłaty do 18 miesięcy. Jeżeli udzielona pożyczka okaże się niewystarczająca, można wystąpić o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Duże firmy nie mogą korzystać z tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. 

Te instrumenty są dedykowane dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Wysokość tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Wsparcie będzie mogło być udzielane na 18 miesięcy, jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu.

Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Gdy tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie niewystarczające firmy, zarówno duże jak i MŚP, mogą wnioskować o pomoc na restrukturyzację. 

Pomoc na restrukturyzację będzie mogła mieć formę: objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Ważne ograniczenie.

Ustawa przewiduje limit wynagrodzeń członków organów nadzorczych i zarządzających przedsiębiorcy, któremu zostanie udzielona pomoc – wynosi on 400 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Wyłączono  też prawo osób, których obejmie limit wynagrodzeń, do prowizji z zysku oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, a także roszczenie tych osób  z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Ograniczenie to obowiązuje przedsiębiorcę do dnia przypadającego po upływie roku od dnia, w którym upłynął okres na jaki udzielono pomocy.

W załączeniu tekst w/w ustawy.