EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW MLEKA – EDA

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (European Dairy Association) jest powszechnie rozpoznawane w Europie i na świecie jako przedstawiciel europejskiego przemysłu mleczarskiego z siedzibą w Brukseli. Jest także punktem odniesienia, dla wszystkich specyficznych organizacji zajmujących się rolnictwem, w kreowaniu debat na forum europejskim odnośnie przyszłości sektora mlecznego oraz przy tworzeniu analiz dotyczących najważniejszych aktualnych zagadnień z zakresu mleczarstwa. Nade wszystko jednak jest platformą europejskich przetwórców mleka włączającą wszystkie regiony Europy, wszystkie typy przedsiębiorstw mleczarskich (spółdzielcze i prywatne), światowych liderów mleczarstwa, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

EDA jest forum na którym są omawiane aktualne ekspertyzy dotyczące stanu mleczarstwa w kontekście bieżących i nachodzących wyzwań i zagrożeń oraz możliwości i szans jakie stoją przed unijnym sektorem mleka.

EDA przedstawia unijnym instytucjom, a także światowym organizacjom, wewnętrznie wypracowane, uzgodnione i spójne podejście w najważniejszych sprawach dotyczących unijnego mleczarstwa, aby pomóc w podejmowaniu przez nie odpowiednich decyzji.

Z uwagi na fakt, iż EDA jest organizacją reprezentującą przekrojowo i kompleksowo unijne przetwórstwo mleka, jej stanowiska, wypracowane w zdecydowanej większości na zasadzie konsensu, są odbierane jako stanowiska całego unijnego sektora przetwórstwa mleka.

Członkowie EDA uczestniczą w pracach Stowarzyszenia poprzez udział swoich przedstawicieli w pracach jej statutowych organów (Zarządzie, Komitetach i Grupach Roboczych). Istotny wkład w prace Stowarzyszenia wnosi także jego kierownictwo oraz zatrudnieni etatowo pracownicy EDA, będący ekspertami w poszczególnych dziedzinach.

Prace Stowarzyszenia ogniskują się na trzech głównych zadaniach/filarach: zabezpieczanie europejskiej bazy mlecznej, odblokowywanie potencjału wewnętrznego rynku UE oraz udział przetwórstwa unijnego we wzroście sektora mlecznego w świecie. Duże znaczenia przywiązuje EDA do propagowania wyjątkowej wartości żywieniowej i zdrowotnej mleka i przetworów mlecznych oraz ukazywania znaczenia mleczarstwa w produkcji żywności.

W ramach prac EDA zbierane są dane, informacje, które są następnie wykorzystywane wewnętrznie dla opracowywania analiz dotyczących mleczarstwa. Jednocześnie Stowarzyszenie na stronie www.euromilk.org umieszcza własne publikacje, w tym o charakterze cyklicznym (Annual Report – doroczny raport odnośnie działań EDA w mleczarstwie światowym i unijnym oraz Dairy Focus odnoszący się do kolejnych prezydencji w UE), a także tematyczne (Dairy Flash – mleczarskie wiadomości, Position Paper – stanowiska EDA w aktualnych sprawach oraz Press Releases – informacje przekazywane do prasy). EDA wydaje też broszury informacyjne (Fact Sheets), które w przystępnej i skondensowanej formie przekazują bazowe informacje dot. wartości odżywczej, zrównoważonego rozwoju i handlu art. mleczarskimi.

Oficjalna strona EDA

Pliki do pobrania: Flash/Stanowiska/Broszury