Zjazd Delegatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. 2019

W dniu 17.10.2019 r. odbył się Zjazd Delegatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności KZSM Zw. Rew., które przedstawił W. Broś – Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Sprawozdanie z działalności Rady wygłosił W. Wilamowski – Przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew., informacje o realizacji wniosków z lustracji KZSM Zw. Rew. przedstawił Prezes W. Broś.

Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi KZSM Zw. Rew. Następnie odbyła się dyskusja o bieżących problemach branży, m.in. na tematy:

– mającej wejść w życie od 01.01.2020 r. Ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

– o potrzebie prowadzenia kampanii edukacyjnej, informującej że każde mleko jest wolne od GMO.

Delegaci wyrazili obawy o byt spółdzielni zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, których na skutek planowanego wzrostu płac minimalnych może być zagrożony, spółdzielnie mogą nie udźwignąć rosnących kosztów. Delegaci zwrócili również uwagę na rosnące koszty produkcji w gospodarstwach rolnych.