Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew. – relacja

W dniu 25 sierpnia 2021 r. odbył się Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew.
Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności KZSM Zw. Rew. od ostatniego Zjazdu, który był w 2019 r. oraz wysłuchali sprawozdania Rady również za okres od Zjazdu w 2019 r.

Delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium członkom Zarządu KZSM.

W dyskusji zwrócono uwagę na sprawy m.in. :

– rosnących kosztów produkcji mleka, sposobów ich kompensowania,

– potrzebę powołania Komisji Trójstronnej składającej się z przedstawicieli producentów, przetwórców i handlu, której celem byłyby wzajemne konsultacje dotyczące rynku mleczarskiego,

– konieczność równego traktowania przez Rząd rolnika i przedsiębiorcy przy rozdzielaniu środków pomocowych związanych z covid-19. Gospodarstwo rolne powinno otrzymać takie środki jak przedsiębiorstwo.

Prezydium Zjazdu Delegatów KZSM Zw. Rew.

Zarząd KZSM złożył podziękowanie Przewodniczącemu Rady Panu Wojciechowi Wilamowskiemu za pracę w zakończonej kadencji Rady KZSM.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Kubiak – Z-ca Przewodniczącego Rady KZSM Zw. Rew., Barbara Szczerba – Sekretarz Rady KZSM Zw. Rew, Wojciech Wilamowski – Przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew., Waldemar Broś – Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.