Konsultacje – proj. rozp. MK ws. sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.


Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ww. projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) na adresy: michal.rzodkiewicz@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujęmy, że brak odpowiedzi w ww. terminie pozwolę sobie potraktować jako brak uwag do projektu.