Konsultacje RMSP – Projekt rozporządzenia MRRiRW

Aktualnie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (117).

Projekt dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12337850

Według Projektodawcy rozwiązane zostaną poniższe kwestie:

1. Brak możliwości uzyskania wsparcia na operację w przypadku podmiotów, które uzyskały pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013.

2. Niedostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440).

3. Niedostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na – 12 – rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PROW”, w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych przy spełnianiu określonych warunków przyznania lub wypłaty pomocy przez wnioskodawcę/beneficjenta wsparcia, zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową oraz konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy i przepisów wydanych na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy PROW.

4. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie możliwości świadczenia usług rolniczych nie tylko dla gospodarstw rolnych, ale również na rzecz innych podmiotów. Propozycja poszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych o koszty związane z działalnością usługową wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, ma na celu doprecyzowanie zgodności przepisów z wykazem rodzajów wykonywanych działalności gospodarczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, wymienionym w Załączniku 1 do rozporządzenia.

5. Brak możliwości potwierdzania za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopii dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

6. Brak możliwości weryfikowania danych podmiotów ubiegających się o pomoc będących osobami fizycznymi, w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiIDG) w sytuacji, kiedy operacja będzie polegała na realizowaniu inwestycji niezwiązanych z nieruchomością.


Ewentualne uwagi, komentarze i wnioski można nadsyłać do 17 września br. (czwartek).

Z poważaniem
Anna Para
Starszy Sekretarz w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców
e-mail: : rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl
tel. 12 351 02 95 
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Oddział Terenowy w Krakowie
ul. Kanonicza 11 | 31-001 Kraków
www.rzecznikmsp.gov.pl