KZSM Zw. Rew. interweniował ws. dostawców OSM Ozorków

Waldemar Broś, prezes KZSM, 10 sierpnia wysłał pismo do Doroty Borkowskiej, Syndyka masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie w upadłości, w którym zwracał się z prośbą o przyspieszenie wydawania stosownych dokumentów od Pani Syndyk niezbędnych dla otrzymania przez rolników pomocy finansowej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6 pkt 2 w/w rozporządzenia Rady Ministrów do wniosku o udzielenie pomocy rolnik jest zobowiązany dołączyć kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w 2019 r. lub w 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej. Należy podkreślić, że warunkiem otrzymania przez rolnika – dostawcę mleka pomocy finansowej z tytułu nie otrzymania zapłaty za sprzedane mleko, w 2019 r. lub w 2020 r., od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu, jest złożenie wniosku do właściwego biura powiatowego ARiMR w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Trudna sytuacja rolników

– W okolicznościach szczególnie trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw rolnych, rolników i ich rodzin, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone mleko do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie szczególnego znaczenia nabiera konieczność szybkiego zgromadzenia wymaganych dokumentów aby w terminie do 15 sierpnia 2021 r. rolnicy mogli złożyć kompletne wnioski do ARiMR o udzielenie pomocy finansowej na podstawie w/w rozporządzenia Rady Ministrów – pisał prezes Broś. – Wobec powyższego zwracamy się do Pani Syndyk o podjęcie wszystkich niezbędnych działań aby Pani Syndyk przekazała terminowo wszystkim wnioskującym rolnikom dokumenty wymagane przepisem § 1 ust. 6 pkt 2 w/w rozporządzenia Rady Ministrów, czyli – kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w 2019 r. lub w 2020 r. – czytamy w liście prezesa KZSM.

Odpowiedź Syndyka

Syndyk Dorota Borkowska odpowiedziała już 12 sierpnia i podała szczegółowe informacje o ilości wydanych zaświadczeń dla wierzycieli znajdujących się na liście wierzytelności, w tym rolników-dostawców mleka do OSM w Ozorkowie.

– Wyrażam podziękowanie za informację, że są dokonywane przez Panią Syndyk wszelkie niezbędne działania aby odpowiednie zaświadczenia o istnieniu wierzytelności były przekazywane wierzycielom w możliwie krótkim czasie oraz za wyrażane przez Panią Syndyk zrozumienie szczególnie trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw rolnych rolników – dostawców mleka do OSM w Ozorkowie, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone mleko. W tej sytuacji było właśnie koniecznie podjęcie wszelkich możliwych działań aby rolnicy mogli skorzystać z pomocy finansowej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – odpowiedział Pani Syndyk prezes Broś.

Źródło: portalspozywczy.pl