Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego podczas Kongresu odbywającego się w Manchesterze w dniach 20-23 września 1995 roku zaakceptowało zaktualizowane poniższe ZASADY SPÓŁDZIELCZE, które powinny stanowić działania każdej spółdzielni.

DEFINICJA

Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń poprzez współposiadane i demokratyczne zarządzane przedsięwzięcie.

WARTOŚCI

Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak : samopomoc, samoodpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej oraz troski o innych.

ZASADY

Zasady spółdzielcze są to wskazówki, zgodnie z którymi spółdzielnie w praktyce realizują swoje wartości:

1. Dobrowolne i otwarte członkostwo

Członkostwo w spółdzielni oparte jest na zasadzie dobrowolności i otwartości dla wszystkich, którzy mogą mieć z niego korzyść i którzy są gotowi ponieść związaną z nim odpowiedzialność bez względu na płeć, rasę, pozycję społeczną, wyznawaną religię oraz poglądy polityczne.

2. Demokratyczna kontrola członkowska

Członkowie spółdzielni aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji i kontrolują działalność spółdzielni poprzez swoich przedstawicieli, wybranych w sposób demokratyczny zgodnie z zasadą jeden członek – jeden głos. Przedstawiciele pochodzący z wyboru są odpowiedzialni wobec członków.

3. Ekonomiczne uczestnictwo członków

Członkowie sami określają wysokość udziałów członkowskich i podejmują decyzję odnośnie podziału nadwyżki. Jeśli od kapitału wniesionego przez członków są naliczane odsetki, są one z reguły ograniczone.

4. Samorządność i niezależność

Spółdzielnia jest organizacją autonomiczną, kontrolowaną przez swoich członków. Wszelkie porozumienia z innym organizacjami są możliwe pod warunkiem zachowania zasady demokratycznej kontroli i utrzymania pełnej spółdzielczej niezależności.

5. Kształcenie, szkolenie i informacja

Spółdzielnie zapewniają możliwość szkolenia swoim członkom, przedstawicielom i pracownikom, jak również dbają o informowanie ogółu społeczeństwa o zasadach i wartościach spółdzielczych.

6. Współpraca międzyspółdzielcza

Wszystkie organizacje spółdzielcze powinny ze sobą współpracować na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, by jak najlepiej służyć swoim członkom.

7. Troska o społeczność lokalną

Spółdzielnie są zobowiązane dbać o rozwój społeczności lokalnej, na terenie której działają.

Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych – CZYTAJ