Pismo KZSM Zw. Rew. do MRiRW

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny zwraca się do Pana Ministra o  podjęcie działań w celu stabilizacji, unormowania sytuacji na rynku zbytu towarów rolnych, w tym przetworów mlecznych – zapewnienia warunków do faktycznej, realnej konkurencji na tym rynku,  m.in. poprzez  ograniczenie skali sprzedaży towarów polskich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w sieciach handlowych, poprzez formę marek własnych sieci handlowych.