Ranking 10 Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich w 2019 roku

Na Mikołajki mamy dla Państwa upominek w postaci Rankingu 10 Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich w 2019 roku.

TECHNIKA WYKONANIA LISTY      

LISTĘ najlepszych mleczarni oraz rankingi szczegółowe wykonano na podstawie ankiet informacyjnych zawierających dane za 2019 rok.  Podmioty oceniano według następujących kryteriów:

 • ilości przerobionego mleka,
 • ilości skupionego mleka,
 • średniorocznej ceny skupu mleka
 • wartości przychodów ze sprzedaży
 • dynamiki sprzedaży 2019/2018
 • wysokości zysku netto
 • wskaźnika efektywności zatrudnienia, czyli wartości przychodu ogółem na 1 zatrudnionego
 • wskaźnika rentowności netto, czyli stosunku wartości zysku netto do wartości przychodów ogółem
 • wysokości kapitałów własnych
 • dynamiki kapitałów własnych 2019/2018
 • wskaźnika eksportu czyli udziału wartości przychodów uzyskanych z eksportu do wartości przychodów ogółem.
 • wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2019 r.
 • w ilości przerobionego mleka na 1 zatrudnionego w 2019 r.
 • dynamiki  ilości przerobionego mleka na 1 zatrudnionego 2019/2018
 • wysokości funduszu udziałowego przypadającego na 1 członka spółdzielni

LISTA stanowi ranking zbiorczy z 15 rankingów szczegółowych według wymienionych kryteriów. Pierwsza mleczarnia w każdej z kategorii rankingu uzyskiwała najwięcej punktów, ostatnia najmniej, odwrotnie proporcjonalnie do zajętego miejsca. W przypadku, gdy spółdzielnie osiągnęły jednakowy wynik w danym kryterium zajmowały miejsce ex aequo i otrzymywały taką samą liczbę punktów. KZSM Zw. Rew. postanowił nagrodzić Spółdzielnie, które stawiają na promocję i działania podnoszące jakość przyznając punkty za posiadane certyfikaty oraz eksporterów produktów mleczarskich przyznając im po 1 punkcie za działania na rzecz poszerzania rynków zbytu i promocję produktów mleczarskich zagranicą. Maksymalna liczba punktów w rankingu 275.

Corocznie podczas uroczystości otwarcia targów ARiMR wręczała puchary lub statuetki 10 najlepszym Spółdzielniom Mleczarskim wg niniejszego rankingu a KOWR oraz Związek Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskichnajwiększym spółdzielczym eksporterom produktów mleczarskich. Było to docenienie ciężkiej całorocznej pracy tych spółdzielni.

W 2020 roku z powodu pandemii Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. nie miał możliwości zorganizowania Targów Mleczarskich „Mleko-Expo”. Mamy nadzieję, że do organizacji Targów Mleczarskich i tradycji honorowania wyróżniających się Spółdzielni Mleczarskich powrócimy w roku 2021.

Dziękujemy wszystkim spółdzielniom, które wzięły udział w rankingu i gratulujemy im osiąganych wyników finansowych.

Opracowanie:

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  Związek Rewizyjny
Warszawa 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. KZSM ZW. Rew. wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.