Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.

Rada Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
zaprasza do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu
Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

– ukończone studia wyższe,

– biegłą znajomość przynajmniej jednego języka zachodniego,

– posiadać znajomość branży mleczarskiej,

– legitymować się co najmniej 20- letnim stażem pracy, w tym 5-letnim na stanowisku kierowniczym,

– posiadać umiejętność zarządzania i kierowania zespołami pracowników,

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

– znajomość z zakresu działalności KZSM Zw. Rew. oraz znajomość branży mleczarskiej,

– znajomość zasad funkcjonowania KZSM Zw. Rew.,

– znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

– znajomość zasad nadzoru właścicielskiego.

Wymagane dokumenty:

–  cv,

–  list motywacyjny,

–  dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy kandydata,

  oryginały lub odpisy dokumentów poświadczone przez kandydata,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu.

Dokumenty należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa KZSM – nie otwierać” na adres Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa do dnia 22.04.2024 r. do godz. 15.00  pok.114. Decyduje data wpływu dokumentów do KZSM Zw. Rew.

Oferta kandydata może zostać nie wybrana bez podania przyczyny.

Zakwalifikowanie ofert przez komisję kwalifikacyjną do dalszego wyboru kandydata przez Radę nastąpi do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wybór przez Radę osoby na stanowisko Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew. nastąpi do dnia 15 maja 2024 r.

Klauzula informacyjna RODO: