Obowiązek rejestracji podmiotów eksportujących żywność do Chin – zarządzenia 248 i 249

W załączeniu zamieszczamy treść i załączniki przesłanej do KZSM Zw. Rew. od Głównego Lekarza Weterynarii informacji dotyczącej obowiazku rejestracji podmiotów eksportujących żywność do Chin – zarządzenia 248 i 249.

Treść wiadomości:

Uprzejmie informujemy, iż otrzymaliśmy za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ambasady RP w Pekinie informację o zarządzeniach 248 i 249 Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej. Nowe przepisy dotyczą obowiązku rejestracji wszystkich podmiotów produkujących, przetwarzających i magazynujących żywność przeznaczoną do eksportu do Chin.  Po ich wejściu w życie 1 stycznia 2022 r. obowiązkowi rejestracji podlegać będą wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, przetwórczą i magazynową, eksportujący żywność do Chin. Z obowiązku rejestracji wyłączeni zostali zagraniczni przedsiębiorcy produkujący, przetwarzający lub magazynujący dodatki do żywności i produktów powiązanych z żywnością, które są eksportowane do ChRL.

Zarządzenie nr 248 Generalnej Administracji Celnej („Przepisy dotyczące rejestracji i administracji producentami importowanej żywności poza granicami Chińskiej Republiki Ludowej”), rozpatrzone i zatwierdzone na posiedzeniu administracyjnym Generalnej Administracji Celnej w dniu 12 marca 2021 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.:

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619591/index.html (proszę przekopiować link do przeglądarki)

[notyfikacja do WTO: TBT CHN 1522];

Zarządzenie nr 249 Generalnej Administracji Celnej (dot. „Środków zarządzania bezpieczeństwem żywności w imporcie i eksporcie do Chińskiej Republiki Ludowej”):

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619657/index.html (proszę przekopiować link do przeglądarki)

[notyfikacja do WTO: SPS CHN 1191].

Główne zmiany, które obejmuje zarządzenie 249, w porównaniu z obecnie obowiązującymi środkami:

1. producenci i podmioty gospodarcze są odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktów spożywczych, które produkują i eksportują;

2. Wprowadza pojęcie oceny zgodności, która obejmuje ewaluację i ocenę zagranicznych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, rejestrację zagranicznych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, rejestrację zagranicznych zakładów eksportujących żywność oraz wymagane prowadzenie dokumentacji przez importerów i eksporterów;

3. Zobowiązuje importerów żywności do ustanowienia systemu przeglądu swoich dostawców, w tym zagranicznych eksporterów i zakładów produkcyjnych;

4. Rozbudowuje procedury kontroli na miejscu prowadzone przez służby celne w portach wejścia;

5. Określa możliwość prowadzenia dodatkowych kontroli, w przypadku wystąpienia incydentów związanych z żywnością, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności w Chinach.

Producenci żywności należących do 18 kategorii wysokiego ryzyka podlegają rejestracji z rekomendacją właściwej inspekcji kraju wywozu. Pozostałe podmioty podlegają rejestracji indywidualnej. Producenci asortymentu nie uwzględnionego na liście nie podlegają zasadom rejestracji określonym w przedmiotowym zarządzeniu.

W załączeniu zamieszczamy listę kodów HS  pobraną z systemu rejestracyjnego https://www.cifer.singlewindow.cn zapisaną w tabeli Excel w tłumaczeniu na język angielski oraz robocze tłumaczenia zarządzeń 248 i 249 na język polski.

Link do ogłoszenia na stronie internetowej KOWR:

https://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-dla-eksporterow/obowiazek-rejestracji-podmiotow-eksportujacych-zywnosc-do-chin-zarzadzenia-248-i-249